Training on learning disabilities

for parents and teachers.

New strategies and methodologies

and ICT contribution.

2015-1-ES01-KA201-015806

Go Back

Kiti šaltiniai (knygos, žurnalai, straipsniai, spausdinamoji medžiaga.....)

 1. Ališauskas A. Vaikų raidos ypatingumų ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2002.
 2. Ališauskienė, S.; Ališauskas, A.; Šapelytė, O.; Melienė, R.; Miltenienė, L.; Gerulaitis, D. Psichologinės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lygis: tyrimo ataskaita. Šiauliai, 2007.
 3. Ališauskienė, S. Specialistų ir tėvų bendradarbiavimo predispozicija ir bendradarbiavimo kūrimas. Specialusis ugdymas, 2003, 1(8).
 4. Ališauskienė, S.; Miltenienė L. Bendradarbiavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius: mokomoji knyga. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004.
 5. Barkauskienė R., Bieliauskaitė R. Mokymosi negalią turinčių vaikų elgesio ir emocijų sunkumai // Medicina, t. 38, Nr. 4, 2002.
 6. Garbinčiūtė. I., Štitilienė O., (2002). Specialiųjų poreikių mokinių matematinio ugdymo organizavimo ypatumai bendro lavinimo mokykloje. Specialusis ugdymas, Nr. 2(7) 87-92
 7. Gevorgianienė, V. Komandinis darbas mokykloje. Vaikai, turintys kompleksinių sutrikimų. J. Ambrukaitis (Red.), Specialiojo ugdymo pagrindai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
 8. Giedrienė R., Monkevičienė O. Kodėl nemiela mokykla?/ Vadovas mokytojams, dirbantiems su mokymosi sunkumų turinčiais vaikais. Vilnius: Leidybos centras, 1995.
 9. Hallahan D.P., Kauffman J.M. Ypatingieji mokiniai. Specialiojo ugdymo įvadas, 2003.
 10. Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas: metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams. I knyga. Leidinio rengėjai: Girdzijauskienė, R.; Gudynas, P.; Jakavonytė, D.; Jevsikova, T. Vilnius, 2007.
 11. Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas: metodinė priemonė specialiojo ugdymo pedagogams ir pradinių klasių mokytojams. II knyga. Leidinio rengėjai: Dudzinskienė, R.; Kalesnikienė, D.; Paurienė, L.; Žilinskienė, I. Vilnius, 2007.
 12. Kibildienė R. Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių matematikos mokymo ypatumai. Metodinės rekomendacijos mokyklų pedagogams ir specialistams, 2009
 13. LR švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin.; 2011- 03-31, Nr.38-1804).
 14. Monkevičienė O. Specifinės mokymo negalės: atpaţinimas ir ugdymo kryptys//Specialiojo mokymo pagrindai. Red. kolegija. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2003.
 15. Matematikos mokymosisutrikimai.Informacija ir patarimai tėvams. Lankstinuką parengė Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė Eglė Černiauskaitė, 2013
 16. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas (2011 m. liepos 13 d ISAK Nr. V-1265/V-685/A1-317)
 17. Rekomendacijos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, dirbantiems su specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčiais mokiniais. Šiauliai: Leidykla Liucijus, 2007
 18. Specialiojo ugdymo pagrindai. Vadovėlis edukologijos specialybės studentams, 2003